Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Identiteit van de ondernemer
Handelend onder de naam: Schoonheidssalon Astrid Vervoort
Vestigingsadres:
Brederolaan 2, 2741 BG Waddinxveen
E-mailadres: info@astridvervoort.nl
Kvk-nummer: 29047232

Inspanningen schoonheidssalon
Schoonheidssalon Astrid Vervoort zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Astrid Vervoort melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Astrid Vervoort het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per whatsapp. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Schoonheidssalon Astrid Vervoort de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Schoonheidssalon Astrid Vervoort de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Schoonheidssalon Astrid Vervoort moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Voor beide situaties geldt een uitzondering voor urgente verhinderingen.

Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pintransactie te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Schoonheidssalon Astrid Vervoort vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Astrid Vervoort neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zowel mondeling al beschreven in de adviesfolder / papier, niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte product, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Astrid Vervoort tnv Astrid Vervoort. Schoonheidssalon Astrid Vervoort moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon Astrid Vervoort de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon Astrid Vervoort en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Astrid Vervoort het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Astrid Vervoort en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Versie April 2021